494 مدال برای ایران در 14 دوره حضور، بیشترین مدال برای کدام رشته؟

به گزارش جعبه مهر، خبرنگاران - گروه ورزش: کاروان ورزش ایران تا به امروز که در هجدهمین دوره بازی های آسیایی حضور دارد، در رشته های زیادی صاحب نماینده در ادوار مختلف بوده است. وزنه برداری و فوتبال تنها رشته هایی هستند که در هر دوره حضور کاروان ایران در بازی های آسیایی شرکت داشته اند با این حال در صدر مدال آوران آسیایی جایی ندارند.

494 مدال برای ایران در 14 دوره حضور، بیشترین مدال برای کدام رشته؟

کشتی گیران آزادکار ایران که در دوره نخست بازی های آسیایی غایب بودند بیشتر از ورزشکاران دیگر رشته ها مدال این بازی ها را در اختیار دارند. آنها تاکنون موفق به کسب 47 مدال طلا، 27 مدال نقره و 19 مدال برنز گردیده اند. کشتی گیران آزادکار با مجموع 93 مدال صدر جدول ورزشکاران مدال آور در این بازی ها را در اختیار دارند.

از این نظر وزنه برداران در رده دوم هستند. 25 مدال طلا، 21 مدال نقره و 17 مدال برنز حاصل حضور وزنه برداران در ادوار مختلف بازی های آسیایی است. ضمن اینکه کشتی گیران فرنگی هم با داشتن 16 مدال طلا، 11 مدال نقره و 13 برنز در رده سوم قرار دارند. البته مجموع مدال های ورزشکاران رشته مشتزنی بیشتر از فرنگی کاران است اما تعداد مدال های طلای آنها کمتر از نصف فرنگی کاران است.

دیگر اینکه رکورد مدال آوری در اختیار محمد نصیری است. این وزنه بردار با کسب 4 مدال طلا و یک مدال نقره موفق ترین ورزشکار ایرانی در بازی های آسیایی به حساب می آید. مسلم فیلابی (کشتی) هم با 4 مدال طلا و رضا سوخته سرایی (کشتی) نیز با 3 مدال طلا و یک نقره بعد از وی، بهترین کارنامه را در بازی های آسیایی داشته اند.

حاصل حضور ورزشکاران رشته های مختلف ایران در ادوار مختلف بازی های آسیایی - از 1951 دهلی نو هند تا 2014 اینچئون کره جنوبی - به توضیح زیر است:

کشتی (آزاد و فرنگی)* بازی های آسیایی 1958 توکیو ژاپن: 3 مدال طلا، 3 مدال نقره و 2 مدال برنز (کشتی آزاد)* بازی های آسیایی 1966 بانکوک تایلند: 3 مدال طلا و 5 مدال نقره (کشتی آزاد)* بازی های آسیایی 1970 بانکوک تایلند: 6 مدال طلا، 2 مدال نقره و یک مدال برنز (کشتی آزاد)* بازی های آسیایی 1974 تهران ایران: 5 مدال طلا، 4 مدال نقره و یک مدال برنز (کشتی آزاد)، 8 مدال طلا و یک مدال نقره (کشتی فرنگی)* بازی های آسیایی 1982 دهلی نو هند: 3 مدال طلا، 2 مدال نقره و 2 مدال برنز (کشتی آزاد)* بازی های آسیایی 1986 سئول کره جنوبی: 3 مدال طلا، 2 مدال نقره و 4 مدال برنز (کشتی آزاد)، یک مدال طلا، یک مدال نقره و 2 مدال برنز (کشتی فرنگی)* بازی های آسیایی 1990 پکن چین: 3 مدال طلا، 2 مدال نقره و 2 مدال برنز (کشتی آزاد)، 3 مدال نقره و 2 مدال برنز (کشتی فرنگی)* بازی های آسیایی 1994 هیروشیما ژاپن: 6 مدال طلا، یک مدال نقره و 2 مدال برنز (کشتی آزاد)، 2 مدال نقره (کشتی فرنگی)* بازی های آسیایی 1998 بانکوک تایلند: 4 مدال طلا، یک مدال نقره و یک مدال برنز (کشتی آزاد)، یک مدال طلا (کشتی فرنگی)* بازی های آسیایی 2002 بوسان کره جنوبی: یک مدال طلا، 2 مدال نقره و 2 مدال برنز (کشتی آزاد)، 3 مدال برنز (کشتی فرنگی)* بازی های آسیایی 2006 دوحه قطر: 3 مدال طلا و یک مدال نقره (کشتی آزاد)، 4 مدال نقره و یک مدال برنز (کشتی فرنگی)بازی های آسیایی 2010 گوانگژو چین: 3 مدال طلا، یک مدال نقره و 2 مدال برنز (کشتی آزاد)، 4 مدال طلا (کشتی فرنگی)بازی های آسیایی 2014 اینچئون کره جنوبی: 4 مدل طلا و یک مدال نقره (کشتی آزاد)، 2 مدال طلا و 5 مدال برنز (کشتی فرنگی)

وزنه برداری* بازی های آسیایی 1951 دهلی نو هند: 7 مدال طلا و 3 مدال نقره* بازی های آسیایی 1958 توکیو ژاپن: 3 مدال طلا، 4 مدال نقره و یک مدال برنز* بازی های آسیایی 1966 بانکوک تایلند: 3 مدال طلا و 4 برنز* بازی های آسیایی 1970 بانکوک تایلند: 2 مدال طلا، یک نقره و 3 برنز* بازی های آسیایی 1974 تهران ایران: 4 مدال طلا، سه مدال نقره و یک مدال برنز* بازی های آسیایی 1982 دهلی نو هند: یک مدال طلا و 2 مدال نقره* بازی های آسیایی 1986 سئول کره جنوبی: 2 مدال برنز* بازی های آسیایی 1998 بانکوک تایلند: یک مدال طلا، 2 مدال نقره و 2 مدال برنز* بازی های آسیایی 2002 بوسان کره جنوبی: یک مدال طلا، 3 مدال نقره و 3 مدال برنز* بازی های آسیایی 2006 دوحه قطر: یک مدال طلا* بازی های آسیایی 2010 گوانگژو چین: یک مدال طلا، 2 مدال نقره و یک مدال برنز * بازی های آسیایی 2014 اینچئون کره جنوبی: یک مدال طلا و یک مدال نقره

بوکس* بازی های آسیایی 1958 توکیو ژاپن: 3 مدال نقره و 3 مدال برنز* بازی های آسیایی 1966 بانکوک تایلند: 4 مدال برنز* بازی های آسیایی 1970 بانکوک تایلند: یک مدال نقره و 2 مدال برنز* بازی های آسیایی 1974 تهران ایران: 3 مدال طلا، 2 مدال نقره و 4 مدال برنز* بازی های آسیایی 1990 پکن چین: یک مدال نقره و 2 مدال برنز* بازی های آسیایی 1994 هیروشیما ژاپن: یک مدال طلا، یک مدال نقره و 2 مدال برنز* بازی های آسیایی 1998 بانکوک تایلند: یک مدال نقره و یک مدال برنز* بازی های آسیایی 2010 گوانگژو چین: 3 مدال برنز * بازی های آسیایی 2014 اینچئون کره جنوبی: 2 مدال نقره و یک مدال برنز

دوومیدانی* بازی های آسیایی 1951 دهلی نو هند: یک مدال طلا و یک مدال نقره* بازی های آسیایی 1958 توکیو ژاپن: یک مدال طلا، یک مدال نقره و 2 مدال برنز* بازی های آسیایی 1966 بانکوک تایلند: 2 مدال نقره و 2 مدال برنز* بازی های آسیایی 1970 بانکوک تایلند: یک مدال طلا و 2 مدال نقره* بازی های آسیایی 1974 تهران ایران: 3 مدال طلا، 2 مدال نقره و 3 مدال برنز* بازی های آسیایی 1990 پکن چین: یک مدال برنز* بازی های آسیایی 1998 بانکوک تایلند: یک مدال نقره و یک مدال برنز* بازی های آسیایی 2002 بوسان کره جنوبی: یک مدال نقره* بازی های آسیایی 2006 دوحه قطر: یک مدال طلا و یک مدال برنز* بازی های آسیایی 2010 گوانگژو: 2 مدال طلا، 2 مدال نقره و یک مدال برنز * بازی های آسیایی 2014 اینچئون کره جنوبی: یک مدال طلا و یک مدال نقره

فوتبال* بازی های آسیایی 1951 دهلی نو هند: مدال نقره* بازی های آسیایی 1966 بانکوک تایلند: مدال نقره * بازی های آسیایی 1974 تهران ایران: مدال طلا* بازی های آسیایی 1990 پکن چین: مدال طلا* بازی های آسیایی 1998 بانکوک تایلند: مدال طلا* بازی های آسیایی 2002 بوسان کره جنوبی: مدال طلا* بازی های آسیایی 2006 دوحه قطر: مدال برنز

والیبال * بازی های آسیایی 1958 توکیو ژاپن: مدال نقره* بازی های آسیایی 1966 بانکوک تایلند: مدال برنز در هر دو بخش مردان و زنان* بازی های آسیایی 1970 بانکوک تایلند: رده چهارم مردان و پنجم زنان* بازی های آسیایی 1974 تهران ایران: رده پنجم مردان و چهارم زنان* بازی های آسیایی 1994 هیروشیما ژاپن: رده پنجم * بازی های آسیایی 2002 بوسان کره جنوبی: مدال نقره* بازی های آسیایی 2010 گوانگژوچین: مدال نقره * بازی های آسیایی 2014 اینچئون کره جنوبی: مدال طلا

والیبال ساحلی* بازی های آسیایی 1994 هیروشیما ژاپن: رده پنجم

بسکتبال* بازی های آسیایی 1951 دهلی نو هند: مدال برنز* بازی های آسیایی 1966 بانکوک تایلند: رده هفتم* بازی های آسیایی 1970 بانکوک تایلند: رده هفتم* بازی های آسیایی 1974 تهران ایران: رده ششم مردان و چهارم زنان* بازی های آسیایی 1990 پکن چین: رده هفتم* بازی های آسیایی 1994 هیروشیما ژاپن: رده هشتم* بازی های آسیایی 1998 بانکوک تایلند: رده هفتم* بازی های آسیایی 2006 دوحه قطر: مدال برنز* بازی های آسیایی 2010 گوانگژو چین: مدال برنز * بازی های آسیایی 2014 اینچئون کره جنوبی: مدال نقره

دوچرخه سواری* بازی های آسیایی 1958 توکیو ژاپن: 2 مدال نقره* بازی های آسیایی 1966 بانکوک تایلند: 2 مدال برنز* بازی های آسیایی 1970 بانکوک تایلند: یک مدال نقره و یک مدال برنز* بازی های آسیایی 1974 تهران ایران: 2 مدال طلا، یک مدال نقره و 2 مدال برنز* بازی های آسیایی 1982 دهلی نو هند: 2 مدال برنز* بازی های آسیایی 1986 سئول کره جنوبی: یک مدال طلا و یک مدال برنز* بازی های آسیایی 1998 بانکوک تایلند: یک مدال طلا و یک مدال برنز* بازی های آسیایی 2002 بوسان کره جنوبی: یک مدال نقره* بازی های آسیایی 2006 دوحه قطر: 3 مدال نقره و یک مدال برنز* بازی های آسیایی 2010 گوانگژو چین: 3 مدال برنز * بازی های آسیایی 2014 اینچئون کره جنوبی: یک مدال طلا، یک مدال نقره و یک مدال برنز

شیرجه* بازی های آسیایی 1951 دهلی نو هند: یک مدال نقره و یک مدال برنز* بازی های آسیایی 1958 توکیو ژاپن: 2 مدال برنز* بازی های آسیایی 1966 بانکوک تایلند: رده های ششم و هفتم انفرادی* بازی های آسیایی 1970 بانکوک تایلند: بدون مدال* بازی های آسیایی 1974 تهران ایران: رده ششم و هشتم مردان و بدون مدال در بخش زنان

واترپلو* بازی های آسیایی 1970 بانکوک تایلند: رده چهارم* بازی های آسیایی 1974 تهران ایران: مدال طلا* بازی های آسیایی 1986 سئول کره جنوبی: رده چهارم* بازی های آسیایی 1990 پکن چین: رده ششم* بازی های آسیایی 1994 هیروشیما ژاپن: رده چهارم* بازی های آسیایی 1998 بانکوک تایلند: رده پنجم* بازی های آسیایی 2002 بوسان کره جنوبی: رده چهارم* بازی های آسیایی 2006 دوحه قطر: رده چهارم

تکواندو* بازی های آسیایی 1986 سئول کره جنوبی: یک مدال طلا و یک مدال نقره - تیم ایران نایب قهرمان شد* بازی های آسیایی 1994 هیروشیما ژاپن: یک مدال طلا، 2 مدال نقره و یک مدال برنز - تیم ایران نایب قهرمان شد* بازی های آسیایی 1998 بانکوک تایلند: یک مدال طلا، یک مدال نقره و 3 مدال برنز - تیم ایران نایب قهرمان شد* بازی های آسیایی 2002 بوسان کره جنوبی: یک مدال طلا، یک مدال نقره و 2 مدال برنز* بازی های آسیایی 2006 دوحه قطر: یک مدال طلا، 2 مدال نقره و 5 مدال برنز - تیم ایران نایب قهرمان شد* بازی های آسیایی 2010 گوانگژو چین: 3 مدال طلا، 2 مدال نقره و 4 مدال برنز * بازی های آسیایی 2014 اینچئون کره جنوبی: 4 مدال طلا، 2 مدال نقره و یک مدال برنز

کاراته* بازی های آسیایی 1994 هیروشیما ژاپن: یک مدال طلا، 2 مدال نقره و یک مدال برنز* بازی های آسیایی 1998 بانکوک تایلند: یک مدال طلا و 3 مدال نقره* بازی های آسیایی 2002 بوسان کره جنوبی: 2 مدال و 3 مدال نقره* بازی های آسیایی 2006 دوحه قطر: 3 مدال طلا و 2 مدال برنز* بازی های آسیایی 2010 گوانگژو چین: 2 مدال طلا و 2 مدال برنز * بازی های آسیایی 2014 اینچئون کره جنوبی: 3 مدال طلا و 2 مدال برنز

جودو* بازی های آسیایی 1986 سئول کره جنوبی: یک مدال برنز* بازی های آسیایی 1994 هیروشیما ژاپن: یک مدال نقره و یک مدال برنز* بازی های آسیایی 1998 بانکوک تایلند: یک مدال نقره و 3 مدال برنز* بازی های آسیایی 2002 بوسان کره جنوبی: یک مدال طلا، یک مدال نقره و 3 مدال برنز* بازی های آسیایی 2006 دوحه قطر: 3 مدال نقره و یک مدال برنز* بازی های آسیایی 2010 گوانگژو چین: یک مدال نقره و یک مدال برنز

ووشو* بازی های آسیایی 1998 بانکوک تایلند: یک مدال نقره* بازی های آسیایی 2002 بوسان کره جنوبی: یک مدال طلا و یک مدال نقره* بازی های آسیایی 2006 دوحه قطر: یک مدال نقره و 2 مدال برنز* بازی های آسیایی 2010 گوانگژو چین: 3 مدال طلا و 3 مدال برنز * بازی های آسیایی 2014 اینچئون کره جنوبی: یک مدال طلا، 2 مدال نقره و یک مدال برنز

شمشیربازی* بازی های آسیایی 1974 تهران ایران: یک مدال طلا و یک مدال برنز تیمی در اسلحه سابر و فلوره، 3 مدال نقره انفرادی در اسلحه های سابر، فلوره و اپه، یک مدال برنز انفرادی در اسلحه سابر (مردان)، مدال طلا تیمی در اسلحه های فلوره و اپه، یک مدال نقره و یک برنز انفرادی در اسلحه فلوره (زنان) * بازی های آسیایی 1998 بانکوک تایلند: یک مدال برنز تیمی در اسلحه سابر* بازی های آسیایی 2006 دوحه قطر: 2 مدال برنز انفرادی و تیمی در اسلحه اپه* بازی های آسیایی 2014 اینچئون کره جنوبی: مدال نقره(سابر تیمی)

تنیس روی میز* بازی های آسیایی 1958 توکیو ژاپن: یک مدال برنز تیمی* بازی های آسیایی 1966 بانکوک تایلند: یک مدال برنز انفرادی* بازی های آسیایی 1974 تهران ایران: رده ششم مردان و هفتم زنان* بازی های آسیایی 1990 پکن چین: رده نهم تیمی

هندبال* بازی های آسیایی 1986 سئول کره جنوبی: رده پنجم* بازی های آسیایی 1998 بانکوک تایلند: رده چهارم* بازی های آسیایی 2006 دوحه قطر: مدال برنز * بازی های آسیایی 2010 گوانگژو چین: مدال نقره

سوارکاری* بازی های آسیایی 1994 هیروشیما ژاپن: مدال برنز پرش با اسب* بازی های آسیایی 1998 بانکوک تایلند: رده هفتم تیمی

تنیس* بازی های آسیایی 1966 بانکوک تایلند: یک مدال برنز انفرادی* بازی های آسیایی 1974 تهران ایران: یک مدال نقره انفرادی، یک مدال نقره دوبل، رده چهارم تیمی (مردان)، رده پنجم تیمی (زنان)

قایقرانی* بازی های آسیایی 2006 دوحه قطر: مدال نقره در ماده کانو و کایاک* بازی های آسیایی 2010 گوانگژو چین: 2 مدال طلا، یک مدال نقره و 2 مدال برنز * بازی های آسیایی 2014 اینچئون کره جنوبی: یک مدال طلا، 2 مدال نقره و 6 مدال برنز

تیراندازی

* بازی های آسیایی 2010 بوسان کره جنوبی: یک مدال نقره (تیمی بانوان)* بازی های آسیایی 2010 گوانگژو چین:2 مدال نقره و یک مدال برنز * بازی های آسیایی 2014 اینچئون کره جنوبی: یک مدال طلا و 2 مدال نقره

کبدی* بازی های آسیایی 2010 گوانگژو چین: یک مدال نقره (مردان) و یک مدال برنز (بانوان)* بازی های آسیایی 2014 اینچئون کره جنوبی: 2 مدال نقره (مردان و زنان)

تیروکمان * بازی های آسیایی 2014 اینچئون کره جنوبی: یک مدال طلا (انفرادی) و یک مدال برنز (تیمی)

البته بودند رشته هایی مانند شنا و ژیمناستیک که در دوره های زیادی از بازی های آسیایی شرکت داشته اند اما هرگز مدال آور نبودند.

494 مدال ایران در بازی های آسیایی به گزارش خبرنگاران، در مجموع از سال1951 که نخستین دوره بازی های آسیایی به میزبانی هندی ها و در شهر دهلی نو برگزار گردید تا به امروز که بازی های آسیایی 2018 با برگزاری مراسم افتتاحیه به صورت رسمی در جاکارتا و پالمبانگ شروع می گردد، 17 دوره این بازی ها برگزار گردیده است و کاروان ورزشی ایران تاکنون چهارده حضور را تجربه نموده است.

حاصل حضور ورزش ایران در ادوار مختلف بازی های آسیایی کسب مجموع 494 مدال از مجموع مدال های طلا، نقره و برنز توزیع گردیده است. 159 مدال طلا، 128 مدال نقره و 132 مدال برنز مجموع مدال های ایران را شامل می گردد.

بانیما: قدرت گرفته از سیستم مدیریت محتوای بانیما

منبع: خبرگزاری مهر
انتشار: 30 مرداد 1400 بروزرسانی: 30 مرداد 1400 گردآورنده: mehrbox.ir شناسه مطلب: 106

به "494 مدال برای ایران در 14 دوره حضور، بیشترین مدال برای کدام رشته؟" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "494 مدال برای ایران در 14 دوره حضور، بیشترین مدال برای کدام رشته؟"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید