تعبیر خواب میمون و دیدن آن در خواب چیست؟

به گزارش جعبه مهر، با تعبیر خواب میمون، تعبیر خواب میمون در قفس، تعبیر خواب میمون های زیاد، تعبیر خواب غذا دادن به میمون، تعبیر خواب درگیری با میمون و ... همراه ما باشید.

تعبیر خواب میمون و دیدن آن در خواب چیست؟
سرویس سرگرمی - به گفته فروید، شخصیت انسان کوه یخی است که قسمت خودآگاه، تنها نوک آن به حساب می آید و بقیه اش ناخودآگاه است. قسمت عمده ای از ناخودآگاه، در خواب هوشیار می گردد که معمولا روانشناسان برای حل مسائل روحی به بررسی خواب ها می پردازند. مجموعه تعبیر خواب جعبه مهر با بررسی روانشناسی و نظریات اسلامی در رابطه با انواع خواب ها به این موضوع پرداخته است.

برای مشاهده تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا، حرف مورد نظر خود را انتخاب کنید: تعبیر خواب

در کتاب فرهنگ تفسیر رویا نوشته تونی کریسپ دیدن میمون در خواب اشاره به تصاویر زیر دارد:

میمون: حماقت و مسخرگی، سبک سری، از روی هوی و هوس عمل کردن، افکار بی فایده و بی معنی یا ابراز عواطف سبک سرانه و بی فایده - یا ابراز بی اختیاری غریزی که کنترلشان سخت است، حرص و طمع و خودمحوری، رفتار جلف، بی منطقی به معنای احمقانه بودن، تقلید و تمسخر دیگر مردمان یا گروه ها هر چند که خود سخص پیرو همان گروه باشد، در کشمکش بودن برای هشیاری

میمون های بزرگ (شامپانزه، گوریل، اورانگوتان): تمایلات بی اختیار و نابخردانه خود محور، مانند قاپیدن خوراک و ابراز تمایلات جسمانی بدون در نظر دریافت دیگران، موذیگری، تقلید، خرد شهودی یا غریزی درباره روابط، تعاملات اجتماعی و زندگی، نابخردی یا ابلهی و یا احساس حماقت.

تعبیر خواب میمون

دیدن میمون در خواب نشانه ای از حضور دشمنی چابک و فریبکار در نزدیکی بیننده خواب است. مکر، حیله و دشمنی او از روی حسابگری نیست بلکه بر مبنای سرشت و طینت بد خود با همه دشمنی می کند بخصوص با بیننده خواب. دیدن میمون در محیط پیرامون در خواب هشداری مبنی بر وجود کسی است که با شما دشمنی و خصومت داشته و سعی بر عداوت دارد.

مطیعی تهرانی: میمون ماده زنی است مفسده جو و فتنه انگیز که باید مراقب او باشید و چنان چه این میمون ماده به آغوش شما جست و دست به گردنتان حلقه نمود زنی در صدد اغوای شما بر می آید.

ابن سیرین می گوید:

 • تعبیر خواب میمون، دشمنی فریبنده و ملعون می باشد.
 • اگر ببینی سوار میمون رام و فرمانبرداری شده ای بر دشمن غلبه پیدا می کنی و او را شکست می دهی.

کارل یونگ می گوید:

دیدن میمون در خواب نمادی از فریب، بینش و شهود است. افرادی که اطراف شما هستند به دنبال نفع خودشان هستند. به تعبیری دیگر میمون ها بیانگر نگرش نابالغ، ماهیت بازیگوش و بعد موذی شخصیت شما هستند.

دیدن میمونی که از درخت آویزان است یا تاب بازی می کند بیانگر این است که شما حس می کنید در یک مساله گیر کرده اید.

جابر مغربی می گوید:

 • تعبیر خواب میمون ماده، زن مفسد و جادوگر می باشد.
 • اگر ببینی میمون سوار اسب شده است مرد یهودیی با زنت فساد می کند.
 • اگر ببینی میمون با تو حرف می زند، زن با تو به گستاخی حرف می زند.

ابراهیم کرمانی می گوید: اگر ببینی گوشت میمون را خورده ای دچار رنج و عیب و ناخوشی می شوی.

آنلی بیتون می گوید:

 • دیدن میمون در خواب، نشانه آن است که مردم ریاکار برای پیشبرد اهداف خود چاپلوسی شما را می کنند.
 • دیدن میمون مرده در خواب، نشانه آن است که سر سخت ترین دشمنان شما به زودی نابود خواهند شد.
 • اگر دختری خواب میمون ببیند، نشانه آن است که چون نامزدش به بی وفایی او بدگمان است بهتر است هرچه زودتر با او ازدواج کند.

تعبیر خواب میمون های زیاد

 • اگر در خواب تعداد زیادی میمون را ببینید، مسائلی در آینده نزدیک گریبانتان را خواهد گرفت. این خواب شرایطی را در زندگی شما نشان می دهد که در واقعیت اصلا اینگونه نیست.

  به تعبیری دیگر این خواب فردی را نشان می دهد که قصد فر یب شما را دارد. شاید آن شخص در تلاش برای انتقام دریافت از شما باشد.

 • همچنین این خواب نشان دهنده وقت گذراندن در معیشت کسانی است که به شما شبیه هستند و زندگی را جدی نمی گیرند.

← تعبیر خواب میمون →

تعبیر خواب میمون در قفس

دیدن میمون در قفس نشانه کنجکاوی بیش از حد شماست. این خصوصیت اخلاقی می تواند شما را در شرایط بحرانی قرار داده و منجر به اتفاقی ناخوشایند گردد. سرک کشیدن و فضولی کردن در کار دیگران به هیچ وجه پسندیده نیست و این رفتار شما در نهایت شما را در شرایطی نامطلوب و پریشان کننده قرار می دهد.

تعبیر خواب درگیری با میمون

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

 • چنان چه دیدید میمونی را با ریسمان یا زنجیر بسته اید و به دنبال خود می کشید و می برید بر دشمنی که دارید پیروز می شوید. اگر بوزینه از مقابل شما گریخت امنیت خواهید یافت اما باید هوشیار باشید زیرا از گزند مجدد او در امان نخواهید بود.
 • اگر در خواب دیدید که به دنبال میمونی می دوید و می خواهید او را بگیرید و میمون از درخت به دیوار و از دیوار به حیاط می جهد و شما را با خود می کشاند کسی هست که با فریب و نیرنگ مدتی شما را سرگردان و معطل نگه می دارد.
 • اگر میمونی به دنبال شما می دوید و شما از مقابلش می گریختید به قدر دوری و نزدیکی میمون مورد تهدید یک بیماری هستید.
 • اگر دیدید میمون شما را گاز گرفت بیمار می شوید یا با همسرتان اختلاف پیدا می کنید

ابراهیم کرمانی می گوید: اگر در خواب ببینی میمون را کشته ای، تعبیرش این است که بر دشمن پیروز می شوی.

جابر نیز می گوید:

 • کشتن میمون در خواب به این معنی است که گرفتار بیماری و عیب و نقصی می شوی، ولی زود بهبود پیدا خواهی کرد.
 • اگر ببینی میمون تو را گاز گرفته است یا بیمار می شوی یا اینکه زنت به تو فحش و ناسزا می گوید.

ابن سیرین می گوید: اگر ببینی با میمون جنگ و دعوا کرده ای و بر تو پیروز شده است طوری بیمار خواهی شد که بهبود پیدا نمی کنی یا بدن تو دچار عیبی می گردد که اصلاح نخواهد شد.

کارل یونگ می گوید:

اگر در خواب ببینید که یک میمون به شما حمله می کند بیانگر کشمکش بین بعد بازیگوش و جدی شماست. شاید شما خیلی عملتان را به تعویق می اندازید (امروز فردا می کنید). تعبیر دیگر این است که شما تلاش می کنید تمایلات حیوانی خود را حفظ کنید (حواستان بهش باشد)

تعبیر خواب هدیه دریافت و هدیه دادن میمون

منوچهر مطیعی تهرانی: چنان چه میمونی در خانه داشتید که در عالم خواب احساس کردید به شما هدیه داده فریب خواهید خورد. اگر هدیه گرفتید کسی دشمنی خودش را با شما ظاهر می کند و اگر میمونی هدیه دادید شما با کسی که میمون را گرفته دشمنی می کنید.

ابراهیم کرمانی: اگر در خواب ببینی کسی به تو میمونی بخشیده است، تعبیرش این است که کسی دشمنی خودش را به تو نشان می دهد.

تعبیر خواب بوزینه

تعبیر خواب غذا دادن به میمون

مطیعی تهرانی: با میمون هم غذا شدن ارتکاب گناهی است بزرگ در ردیف گناهان کبیره.

آنلی بیتون: اگر زنی در خواب به میمونی غذا بدهد، دلالت بر آن دارد که آدم متملقی اسرار او را فاش خواهد کرد.

کارل یونگ می گوید: خواب دیدن اینکه به یک میمون غذا می دهید به این معنی است که توسط کسی به شما خیانت می گردد که فکر می کردید حواسش به منافع شما هست.

از اینکه با تعبیر خواب میمون همراه ما بودید بسیار سپاسگزاریم. چنانچه نظر و پیشنهادی در رابطه با تعبیر خواب میمون و تفسیر دیدن این حیوان در خواب دارید در انتهای همین مطلب با دیگران به اشتراک گذارید.

منابع:

تعبیرستان

کتاب بانک جامع تعبیر خواب

منبع: ستاره
انتشار: 7 آذر 1399 بروزرسانی: 7 آذر 1399 گردآورنده: mehrbox.ir شناسه مطلب: 7964

به "تعبیر خواب میمون و دیدن آن در خواب چیست؟" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "تعبیر خواب میمون و دیدن آن در خواب چیست؟"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید